Bezbednost i zdravlje na radu

Za poslove bezbednosti i zravlja na radu BZR Consalting doo poseduje licencu, broj rešenja 164-02-00113/2007-01, izdatu od Ministarstva rada i socijalne politike.

U okviru ovih poslova vrši:

1Izradu Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

2Obavljanje poslova lica za bezbednosti i zdravlje na radu

3Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad na opremi za rad

4Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i rukovanje dizalicama,

5Izradu opšteg akta (pravilnika) o bezbednosti i zdravlju na radu

6Izradu Elaborata o uređenju gradilišta

7Izradu uputstava za bezbedan rad

© Copyright - BZR Consalting d.o.o.